Zákon o střetu zájmů

27. 5. 2024 Autor: admin admin

K 01.09.2017 je účinná novela (č. 14/2017 Sb.) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, která stanoví proces v oblasti podávání oznámení dle zákona o střetu zájmů.

 

Odbor střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti připravil na základě poptávky převážně ze strany správních orgánů vzorová rozhodnutí o přestupku, ZDE. Jako inspirace pro jejich tvorbu byla využita rozhodnutí zaslaná úřady obcí s rozšířenou působností během roku 2021. Rozhodnutí byla zpracována tak, aby mohla sloužit jako základní vodítko při tvorbě odůvodnění. Vzory nemají být šablonou pro rozhodování, mělo by k nim být přistupováno pouze jako k určité formě metodické pomůcky. Je zcela v gesci přestupkových orgánů, aby svá rozhodnutí tvořily nestranně a nezávisle a nebyly tak ve výkonu svých pravomocí nikým omezovány. Vzorová rozhodnutí mohou být v budoucnu revidována či doplněna o aktuální poznatky z praxe.

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo na svých internetových stránkách informace ohledně povinností podpůrných orgánů ve vztahu k volbám do zastupitelstev obcí v roce 2022. K dispozici na odkazu: https://www.justice.cz/web/msp/aktuality 

V souvislosti s komunálními volbami byl podpůrným orgánům (tj. obcím) zaslán ze strany Ministerstva spravedlnosti dopis s podrobnými informacemi, jak při zápisu veřejných funkcionářů postupovat. Dopis je k dispozici v příloze.

V příloze též naleznete dotaz a odpověď z Ministerstva spravedlnosti na onen dotaz, který se týkal podávání oznámení v případě, že dosavadní starosta byl zvolen opětovně do stejné funkce starosty.

Ministerstvo spravedlnosti vydalo tzv. Standardy kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na úseku střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad bude v intencích tohoto metodického materiálu postupovat v případě kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na úseku zákona o střetu zájmů. Standardy naleznete v příloze.

Základní dokumenty


1. Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
2. Vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů (dále jen „vyhláška č. 79/2017 Sb.“)


Podání oznámení


Zákon č. 159/2006 Sb. ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o:


         • o osobním zájmu – ústně v průběhu jednání orgánu územního samosprávného celku, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování
         • jiných vykonávaných činnostech – prostřednictvím Centrálního registru oznámení,
         • majetku, který vlastní ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce, a majetku nabytém v průběhu výkonu funkce - prostřednictvím Centrálního registru oznámení,
         • příjmech, darech a závazcích - prostřednictvím Centrálního registru oznámení.


Veřejnými funkcionáři Královéhradeckého kraje jsou:


         • členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
         • členové Rady Královéhradeckého kraje, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
         • vedoucí úředníci podílející se na výkonu správních činností zařazení do Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (současně za splnění alespoň jedné z podmínek stanovených v § 2 odst. 3 zákona).

Krajský úřad v přenesené působnosti zapisuje do registru též příslušné osoby svých příspěvkových organizací (současně za splnění alespoň jedné z podmínek stanovených v § 2 odst. 3 zákona) s výjimkou škola a školských zařízení.


Oznámení podle § 9, § 10 odst. 1 písm. a) a § 11 odst. 1 zákona podávaná ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce je veřejný funkcionář povinen učinit do 30 dnů ode dne, kdy jej do registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích (dále jen "registr oznámení") zapsal krajský úřad.


Oznámení podle § 9, § 10 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 2 zákona (tzv. „běžná“) je veřejný funkcionář povinen činit nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku po celou dobu výkonu funkce.


V případě, že došlo k ukončení výkonu funkce veřejného funkcionáře, je osoba, která byla veřejným funkcionářem, povinna učinit oznámení podle § 9, § 10 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 2 zákona nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tuto skutečnost do registru oznámení zapíše krajský úřad, a to podle stavu ke dni ukončení výkonu funkce.


Oznámení (s výjimkou oznámení o osobním zájmu) podávají veřejní funkcionáři evidenčnímu orgánu (kterým je Ministerstvo spravedlnosti) v elektronické podobě prostřednictvím registru oznámení. Oznámení do registru oznámení může veřejný funkcionář nebo osoba, která byla veřejným funkcionářem, podat též prostřednictvím portálu veřejné správy datovou zprávou s ověřenou totožností veřejného funkcionáře nebo osoby, která byla veřejným funkcionářem, způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.


Informace o registru oznámení


Zřizuje se registr oznámení jako informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti.
Evidenčním orgánem je Ministerstvo spravedlnosti.

V registru oznámení jsou ukládány elektronické dokumenty podávané veřejnými funkcionáři.


Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení na základě žádosti veřejného funkcionáře nebo osoby, která byla veřejným funkcionářem, vydá krajský úřad po provedení zápisu veřejného funkcionáře do registru oznámení.


Neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne zahájení nebo skončení výkonu funkce, se do registru oznámení zapíše jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, datum a místo jeho narození, právnická osoba nebo její orgán nebo organizační složka, ve kterých veřejný funkcionář působí, jeho funkci, kterou v této právnické osobě nebo jejím orgánu nebo organizační složce zastává, a data zahájení a skončení výkonu jeho funkce, s výjimkou utajované informace podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, a eventuelně další údaje stanovené zákonem. Tyto údaje zapisuje pro shora uváděné veřejné funkcionáře krajský úřad.


Nahlížení do registru


Nahlížení je realizováno u Ministerstva spravedlnosti jako u správce registru (a to i pro nahlížení do oznámení podaných dle právní úpravy do 31.8.2017) na základě žádosti, a to v souladu se zákonem.

Žádost musí obsahovat v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, a údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby.


Žádost musí dále obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí. Žádost lze podat
        a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeba listině s úředně ověřeným podpisem žadatele,
        b) elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, je-li žádost opatřena uznávaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele, nebo
        c) elektronicky prostřednictvím datové schránky žadatele.


 Po ověření žádosti pro umožnění přístupu do registru oznámení udělí správce registru oznámení žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo, které bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele, prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím datové schránky žadatele. Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení je zakázáno.

Veškeré údaje vedené v registru oznámení týkající se veřejných funkcionářů mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného porušení povinností veřejného funkcionáře.

Přestupky


Přestupky budou řešit:
     • obecní úřad obce s rozšířenou působností
            o nejméně závažné – nepodání oznámení veřejného funkcionáře ve lhůtě, v oznámeních uvede zjevně nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje – pokuta 1 000 - 50 000 Kč

            o středně závažné – např. výkon některých činností neslučitelných s výkonem veřejné funkce, pobírání odměny v rozporu s § 5 odst. 1 zákona – pokuta 5 000 - 250 000 Kč

            o nejzávažnějším přestupkem je porušení zákazu konkurence (§ 6 zákona) – pokuta 25 000 - 500 000 Kč.


    • Úřad pro ochranu osobních údajů u těchto přestupků:
           o sdělení uživatelského jména a hesla k nahlížení do registru oznámení třetí osobě
           o zpracování údajů vedených v registru oznámení k jinému účelu než ke zjištění případného porušení povinností při výkonu funkce veřejného funkcionářem stanovených zákonem o střetu zájmů 

 

 

Obce a novela zákona o střetu zájmů 

Pro obce též platí shora popsané postupy a ustanovení.

Tj. obecní úřad je v rámci přenesené působnosti povinen zapsat své veřejné funkcionáře - do registru oznámení. Obecní úřad je dále povinen splnit shora popsané povinnosti dané zákonem o střetu zájmů.

Následně jsou veřejní funkcionáři obcí povinni plnit povinnost dle zákona o střetu zájmů (viz postup uvedený výše a podávání příslušných oznámení).


Informace, kontakty, metodiky:    

    • Ministerstvo spravedlnosti – Střet zájmů - Obecné informace / Centrální registr oznámení -  https://www.justice.cz/web/msp/zakon-o-stretu-zajmu- Střet zájmů
    • kontakt na odbor střetu zájmů a boje proti korupci
           • e-mail: osz@msp.justice.cz nebo cro@msp.justice.cz
           • tel.: 221 997 495
           • Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha

 

Soubory ke stažení