Metodická pomoc obcím - vnitřní správa

2.6.2023

Sbírka rozhodnutí NSS - 4453/2023 - ROZŠÍŘENÝ SENÁT: VYČERPÁNÍ PROSTŘEDKU K OCHRANĚ PROTI NEČINNOSTI SPRÁVNÍHO ORGÁNU

k § 80 správního řádu k § 79 odst. 1 soudního řádu správního Prostředek, který procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k ochraně proti nečinnosti správního orgánu (např. § 80 správního řádu), je žalobce povinen vyčerpat pouze jednou. Nevede-li tento prostředek k nápravě, tedy k odstranění nečinnosti správního orgánu vydáním rozhodnutí ve věci, je bezvýsledně vyčerpán ve smyslu § 79 odst. 1 s. ř. s. (Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2023, čj. 2 As 21/2020-34) Prejudikatura: č. 3071/2014 Sb. NSS, č. 3409/2016 Sb. NSS, č. 3579/2017 Sb. NSS, č. 3686/2018 Sb. NSS, č. 3847/2019 Sb. NSS, č. 3896/2019 Sb. NSS a č. 4329/2022 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 190/2007 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 301/05). Věc: V. J. proti Městskému úřadu Slavkov u Brna o vydání rozhodnutí, o kasační stížnosti žalobce.

17.4.2023

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ: NEPLATNÝ PRŮKAZ TOTOŽNOSTI

K § 4 a § 33 odst. 5 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (v textu jen „volební zákon“). Pokud okrsková volební komise umožní hlasovat voliči na neplatný průkaz totožnosti, jedná se sice o porušení § 33 odst. 5 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, avšak jde-li o oprávněného voliče, který splňuje veškeré požadavky stanovené v § 4 citovaného zákona, a prokáže se, že volební právo skutečně vykonal on osobně, pak takováto nezákonnost sama o sobě nemá vliv na výsledek voleb, jakkoliv těsný by tento výsledek byl. (Podle usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 10. 2022, čj. 64 A 10/2022-70) Prejudikatura: č. 354/2004 Sb. NSS a č. 3522/2017 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 31/1996 Sb., č. 140/2005 Sb. a č. 53/2019 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 4178/18).

24.2.2023

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ: VYŠKRTNUTÍ ZE SEZNAMU VOLIČŮ; ŠKRTNUTÍ KANDIDÁTA NA KANDIDÁTNÍ LISTINĚ; FAKTICKÝ VZTAH VOLIČE (KANDIDÁTA) K OBCI; TRVALÝ

Odepřít výkon aktivního či pasivního volebního práva ve volbách do zastupitelstev obcí [vyškrtnutím ze seznamu voličů podle § 28 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, či škrtnutím kandidáta na kandidátní listině podle § 23 odst. 2 téhož zákona] lze jen tehdy, postrádá-li volič (kandidát) k obci, v níž má přihlášen trvalý pobyt, v době voleb jakýkoliv významnější faktický vztah. Skutečnost, že přespává či má domácnost v jiné obci, ještě nevylučuje, že jej k obci, v níž má evidován trvalý pobyt, vážou intenzivní profesní, sociální či kulturní vazby, které vylučují, že by přihlášení trvalého pobytu do této obce bylo aktem zneužití práva.

29.9.2008

Novela zákona o místním referendu

Parlamentem České republiky byl přijat zákon č. 169/2008 Sb., kterým se mění zejména zákon č. 22/2004 Sb.,o místním referendu. Dále se novela dotýká i zákona o obcích, krajích a hlavním městě Praze.