Komunitární programy (2014 - 2020)

Komunitární programy jsou souborem aktivit, které přispívají ke spolupráci členských států při řešení společných problémů v oblastech souvisejících s politikami Evropské unie.

Programy jsou vždy víceleté a poskytují pouze neinvestiční podporu. Žadatelé musí peníze použít na konkrétní a v projektu předem uvedené účely. Nejvýznamnějšími programy v období 2014-2020 jsou programy Erasmus+ a program pro vědu, výzkum a inovace Horizont 2020 nebo program LIFE s navýšeným rozpočtem. K novým programům patří Kreativní Evropa nebo Nástroj pro propojení Evropy.

14.8.2014

Horizont 2020

Program Horizont 2020 představuje nový rámec financování evropského výzkumu, vývoje a inovací v období let 2014 – 2020. Jde o klíčový nástroj pro financování Unie inovací, jedné ze stěžejních iniciativ programu Evropa 2020.

Program nahrazuje všechny dosavadní evropské nástroje, které byly určeny k financování vědy a výzkumu – 7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj, Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Evropský inovační a technologický institut (EIT). Jejich sjednocením do rámce Horizont 2020 vznikl jediný flexibilní a jednoduchý program, který umožňuje financování celého inovačního řetězce od základního výzkumu po tržní využití v souladu s obsahem klíčové iniciativy Unie inovací.

Cílem programu Horizont 2020 je budování ekonomiky založené na znalostech a inovacích v celé EU prostřednictvím dostatečného financování výzkumu, vývoje a inovací tak, aby bylo podpořeno provádění Strategie Evropa 2020 a dalších politik EU a také uskutečnění a fungování Evropského výzkumného prostoru. Celkem je pro sedmileté období vyčleněno 74 mld. EUR.

20.4.2015

Erasmus+

Jedná se o program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Navazuje na úspěchy programů: Program celoživotního učení, Mládež v akci, Erasmus Mundus, Tempus a další iniciativy Evropské komise. Program podpoří mezinárodní mobilitu a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy ve všech úrovních a formách vzdělávání. Rozpočet činí 14,8 mld. EUR.

20.4.2015

COSME

Program na podporu konkurenceschopnosti podniků s důrazem na malé a střední podniky. Cílem je zvýšit přístup MSP k finančním zdrojům, podporovat podnikatele a jejich internacionalizaci a zlepšovat podnikatelské prostředí. Navazuje na program CIP a disponuje rozpočtem 2,3 mld. EUR.

20.4.2015

Kreativní Evropa

Program je určen pro organizace z kulturních a kreativních odvětví. Tento program navazuje na programy Kultura, MEDIA a MEDIA Mundus. Záměrem programu je posílit konkurenceschopnost Evropy v kultuře, filmu a ostatních kreativních odvětvích a zároveň podporovat zachování kulturní a jazykové rozmanitosti. Rozpočet činí 1.46 mld. EUR.

20.4.2015

Evropa pro občany

Jedná se o program na podporu mezinárodních projektů měst, obcí a organizací občanské společnosti, které podporují mobilitu občanů a aktivní evropské občanství. Cílem je přiblížit Unii jejím občanům, podporovat evropské občanství a zlepšovat podmínky aktivního občanství a demokratické angažovanosti na úrovni Unie. Rozpočet činí 186 mil. EUR.

20.4.2015

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace

Program slouží na podporu inovativní sociální politiky, mobility pracovních sil a sociálního podnikání, jakož i k usnadnění přístupu k půjčkám. EaSI tak integruje a rozšiřuje tři stávající finanční nástroje: Program pro zaměstnanost a sociální solidaritu Progress, Evropský portál pracovní mobility EURES a Evropský nástroj mikrofinancování Progress. Nový integrovaný přístup si klade za cíl zvýšit soudržnost a dopad jmenovaných nástrojů. Rozpočet činí 920 mil. EUR.

20.4.2015

Nástroj pro propojení Evropy

Rozpočet tohoto nástroje je určen pro strategické projekty v oblasti dopravní, energetické a telekomunikační infrastruktury. Hlavním cílem nástroje je rozvoj výkonného, udržitelného a efektivního propojení sítí v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikací. Dále budování chybějících přeshraničních vazeb a odstraňování dosavadních problémů podél hlavních transevropských dopravních koridorů. Schválená celková alokace programu činí 33,3 mld. EUR.

20.4.2015

LIFE

Program pro opatření v oblasti životního prostředí a klimatu má pomoci členským zemím se zaváděním unijních pravidel. Podporuje projekty státních i soukromých organizací. Klade důraz na lepší využívání surovin a aktivity související se změnou klimatu. Rozpočet činí 3,1 mld. EUR.

20.4.2015

Zdraví pro růst

Program pomáhá členským státům provádět reformy potřebné k vytváření inovativních a udržitelných systémů zdravotní péče, rozšířit přístup občanů ke kvalitnější a bezpečnější zdravotní péči, podporovat zdraví občanů EU a předcházet nemocem, chránit občany EU před přeshraničními zdravotními hrozbami. Program posiluje a vyzdvihuje provázanost mezi hospodářským růstem a zdravou populací ve větším rozsahu než předchozí programy. Tento program disponuje rozpočtem 446 mil. EUR.

20.4.2015

Galileo

Vytvoření a provoz globálního družicového navigačního systému Galileo. Rozpočet činí 7,1 mld. EUR.