Ovzduší

12.1.2022

Časový plán Královéhradeckého kraje pro provádění opatření uvedených v PZKO – zóna Severovýchod CZ05, aktualizace 2022

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako příslušný orgán ochrany ovzduší dle ust. § 27 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší), v návaznosti na vyhlášení PZKO CZ05 2020 ve Věstníku MŽP zveřejňuje „Časový plán Královéhradeckého kraje pro provádění opatření uvedených v Programu zlepšování kvality ovzduší – zóna Severovýchod CZ05, Aktualizace 2020“.

12.3.2021

Zveřejnění formuláře poplatkového přiznání dle § 15, odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.,

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vykonávající dle ust. § 15 odst. 13 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší) správu poplatku za znečišťování ovzduší, zveřejňuje v souladu s ust. § 72 odst. 2 písm. c) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších přepisů, formulář poplatkového přiznání, které je poplatník povinen dle ust. § 15 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší podat prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Poplatkové přiznání lze podat elektronicky s využitím dálkového přístupu, tedy prostřednictvím ISPOP, příp. systému datových schránek. V souladu s ust. 15 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší, a ust. § 4 odst. 3 zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, se poplatkové přiznání podává prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, případně prostřednictvím datové schránky, a to v datovém standardu, který je pro tyto účely zveřejněn ministerstvem.

6.6.2016

Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo dne 26.5.2016 Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05, který je vydán v souladu s ust. § 9 odst. 1 a § 41 odst. 3 zákona č. 201/2012, Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a nahrazuje program ke zlepšení kvality ovzduší zpracovaný dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů.

12.2.2016

Povolování podle zákona o ochraně ovzduší, náležitosti žádostí

Krajský úřad vydává závazná stanoviska a rozhodnutí k řízením podle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) pro vyjmenované zdroje uvedené v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Bez těchto závazných stanovisek a rozhodnutí nesmí stavební úřad vydat územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas nebo rozhodnutí zkušebního provozu. Jejich součástí jsou podmínky ochrany ovzduší, které jsou pro stavební úřady závazné.