Strategické a koncepční dokumenty

15.1.2024

Projekt mapování KKO

Královéhradecký kraj společně s Univerzitou Hradec Králové provádí sběr a analýzu dat o ekonomických subjektech v oblasti kulturních a kreativních odvětví (KKO) s cílem lépe podporovat tuto sféru v kraji a sdílet poznatky s dalšími institucemi.

17.2.2023

Akreditace Erasmus+ 2023 - 2027

Erasmus+ je programem EU pro oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu na období 2021–2027. Program umožňuje mezinárodní výjezdy a podporuje mezinárodní spolupráci. Přináší inovace do vzdělávání a v účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností. Cílem programu je posílit evropský rozměr vzdělávání s důrazem na inkluzi, diverzitu, udržitelnost a digitální vzdělávání.

22.11.2022

Strategie cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 2022–2030

Strategie rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje na roky 2022–2030 (dále jen Strategie) je střednědobý strategický dokument v oblasti cestovního ruchu, který mimo jiné navazuje na Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014–2020, a stanovuje výchozí rámec pro koncepční rozvoj kraje v oblasti cestovního ruchu.

24.9.2021

Výstupy analýzy k revitalizaci kapucínského kláštera v Opočně

Během léta 2021 proběhlo průzkumné šetření postojů místních obyvatel v Opočně k revitalizaci kapucínského kláštera. V průběhu července vedli studenti Ústavu etnologie FF UK otevřené rozhovory s veřejností o jeho budoucím využití. V září se do průzkumu zapojila organizace Nová síť, která jednala se zástupci města a místními institucemi. Výsledky analýzy byly prezentovány 24. září v Kodymově národním domě v Opočně.

16.8.2021

Strategie cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 2022–2030

Královéhradecký kraj zpracovává novou strategii cestovního ruchu na období 2022–2030. Důvodem je nejen skončení platností předešlého strategického dokumentů, ale zejména nutnost stanovit novou vizi rozvoje turismu pro další období.

25.8.2020

Erasmus

Erasmus
Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání.